Brannstopp.org

Brannsikring bygningsdeler

Om uhellet først er ute, er det en rekke måter vi kan beskytte både mennesker og bygninger på. Selv om det er lite utstrakt i private boliger grunnet kostnader og begrenset antall m2, er brannceller ofte den beste løsningen. Byggverk som deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte vil kunne redusere skadeomfanget betydelig. Områder med ulik risiko for liv og helse og eller ulik fare for at brann kan oppstår, skal være delt inn i ulike celler med ulike tiltak for slukking og begrensning av skade.

 

Hva er en branncelle?

En branncelle er et område i et bygg som er helt omgitt med brannsikker konstruksjon. Det vil si vegger av f.eks. mur eller trevirke som er behandlet med brannsikker maling, eller alle gjennomføringer inn og ut av området, skal være tettet med brannhemmende midler som fugemasse eller branngips. Området skal også har automatiserte, brannsikre dører som lukkes når en brann er oppdaget. De fleste brannceller har også installert sprinkleranlegg for automatisk slukking, men dette er ikke alltid påkrevd så fremt området er sikret og oksygentilgang kan kuttes slik at brannen kan dø ut på egen hånd. Brannceller er pålagt ved lov i enkelte typer bygninger. Dette avhenger i de fleste tilfeller av bruksområdet til bygget, byggemateriale og rømningsveier. Selv om brannceller ikke alltid er påkrevd, anbefales det sterkt i alle bygg som grunnleggende sikkerhetstiltak mot brann. Enkelte forsikringsselskaper kan også kreve at brannceller skal være installert før de vil forsikre bygget. Der brannceller ikke kan installeres vil de fleste selskap kreve installasjon av moderne sprinkleranlegg.  

 

Brannceller i nybygg

Brannceller er i dag helt vanlig i nybygg. Med litt planlegging kan en branncelle integreres rett inn i strukturen av bygningen uten større kostnader. I tillegg til seksjonene, er det også mulig å installere ulike barrierer som er utformet for å bremse en brann dersom det skulle oppstå. En branncelle kan bestå av et enkelt rom eller en gruppe rom, f.eks. en fløy, kjeller eller loft. Når en brann starter inne i en celle, skal den forseglede alle utganger fra cellen og hindre at brannen sprer seg til andre områder av bygget. Om en brann oppstår utenfor cellen, kan cellen forsegles slik at materiell og personer i cellen kan beskyttes. Alle brannceller som er klassifisert som bruksområde skal ha egne rømningsveier tilgjengelig. En branncelle er ikke ment å hindre brann, en brann kan arbeide seg inn i eller ut av en branncelle hvis den er sterk nok, dårlig styrt eller ikke adressert raskt nok. Imidlertid er brannceller et verdifullt verktøy som forsinker hastigheten en brann kan spre seg med, og skaper mer tid til å evakuere mennesker og potensielt redusere materielle skader forårsaket av brannen.

 

Brannceller i eksisterende bygg

Brannceller kan også installeres i eksisterende bygg, og ofte er det et krav fra forsikringsselskap og det offentlige at eldre bygg oppgraderes med brannceller. Å innstallere brannceller i eksisterende bygg kan være krevende og medføre store kostnader, da man ikke like enkelt kan trekke rør til sprinkleranlegg eller sette inn branndører. Bevegelige barrierer kan installeres for å skape det man kaller en brannsone. Brannsoner deles opp med såkalte lettvegger som er behandlet med brannhemmende midler. Sonen skal også inneholde nok slukningsutstyr til å kunne begrense omfanget av en brann. For at en brannsone, eller celle, skal ha den ønskede effekten og beskytte både mennesker og materiell, er det avgjørende at det installeres et automatisk sprinkleranlegg. Moderne sprinkleranlegg seriekobles sammen med brannvarslingssystemet i bygget, og sørger for at sprinkleranlegget bare aktiveres i den delen av bygget hvor alarmen ble utløst. Slik sikrer man at vannskadene begrenses, og rom som ikke er i fare for brann ikke skades unødvendig.

Privacy Policy